Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor Asmodee. Deze Privacyverklaring legt uit hoe wij met uw Persoonsgegevens omgaan wanneer u de producten of diensten van Asmodee gebruikt.

Deze Privacyverklaring legt onze benadering uit van alle Persoonsgegevens die we van u verzamelen of die we over u van een derde partij hebben verkregen en de doeleinden waarvoor we uw Persoonsgegevens verwerken. Het beschrijft ook uw rechten met betrekking tot onze Verwerking van uw Persoonsgegevens.

We kunnen Persoonsgegevens van u tijdens onze zakelijke activiteiten verzamelen, bijvoorbeeld wanneer u onze applicaties en websites gebruikt, wanneer u deelneemt aan onze competities of deelneemt aan toernooien, wanneer u contact met ons opneemt of wanneer u informatie bij ons aanvraagt.

 1. Wie is er verantwoordelijk voor uw Persoonsgegevens?
 2. Minimumleeftijd
 3. Welke Persoonsgegevens verzamelen we over u?
 4. Hoe gebruiken we uw Persoonsgegevens?
 5. Aan wie geven we uw Persoonsgegevens door?
 6. Hoe lang bewaren we uw Persoonsgegevens?
 7. Beveiliging van uw Persoonsgegevens
 8. Wat zijn uw rechten?
 9. Contact en klachten
 10. Wijzigingen in deze Privacyverklaring
 1. Wie is verantwoordelijk voor uw Persoonsgegevens?

Asmodee Group, met het hoofdkantoor aan 18 Rue Jacqueline Auriol – 78280 Guyancourt (Frankrijk) en ondernemingsnummer 399 899 806 (“Asmodee” of “wij”), is de verwerkingsverantwoordelijke van uw Persoonsgegevens.

2. Minimumleeftijd

Het beschermen van de veiligheid en privacy van kinderen is erg belangrijk voor ons. We verzamelen of gebruiken niet bewust Persoonsgegevens van iemand die jonger is dan 15 jaar, zonder de toestemming van zowel het kind als de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt. Daarom verklaart u dat u tenminste 15 jaar of ouder bent wanneer u uw Persoonsgegevens verstrekt met betrekking tot onze producten of diensten. Als u niet minstens 15 jaar oud bent, moet u de toestemming van uw ouder of wettelijke voogd vragen om ons uw Persoonsgegevens te verstrekken. Neem in dat geval contact op met de contactgegevens vermeld in artikel 9 hieronder.

3. Welke Persoonsgegevens verzamelen we over u?

We verzamelen informatie over u, zoals:

 • Identificatiegegevens zoals uw voor- en achternaam en uw geboortedatum,
 • Gegevens met betrekking tot uw persoonlijke leven, zoals uw persoonlijke e-mailadres of postadres,
 • Uw verbindingsgegevens wanneer u onze applicaties en websites opent,
 • Uw persoonlijke gewoonten met betrekking tot het gebruik van onze spellen,
 • Uw voedselvoorkeuren in de context van een toernooi waarbij we voedsel verstrekken aan deelnemers, en Andere informatie die nodig is om onze producten en diensten te leveren en om op uw vragen te reageren

4. Hoe gebruiken we uw Persoonsgegevens?

We gebruiken uw Persoonsgegevens voor de onderstaande doeleinden. Telkens wanneer we uw Persoonsgegevens verwerken, doen we dit op basis van een wettige “rechtvaardiging” (of wettige basis) voor de Verwerking, die we in de onderstaande tabel hebben geïdentificeerd.

 Purpose for processingWettelijke basis
 To fulfil your requests or complaints for certain products and services purchased.This processing is necessary to perform the contract between you and Asmodee.
 To manage your personal Asmodee account.This processing is necessary to perform the contract between you and Asmodee.
 To administer promotional offers, contests or other promotional events, such as tournaments, and notify winners.This processing is necessary to perform the contract between you and Asmodee.
 To respond to your queries.This processing is based on our legitimate interest in communicating with our customers and/or users of our games and/or our applications and websites.
 To send you marketing communications regarding our services and products.We consider that we have a legitimate interest in ensuring that our customers are kept up to date with information about our products and services, as this helps us to preserve our business operations or grow our business. However, where we are required by law to obtain your consent before sending you such information, we will rely upon such consent as our basis for processing.
 To comply with any applicable law, court order, other judicial process, or the requirements of a regulator.This processing is necessary to comply with our legal obligations.  
 To enforce our agreements with you.We consider that we have a legitimate interest in ensuring that our contracts are performed correctly and in defending our rights where necessary.
 To enforce our legal rights and obligations, and for any purposes in connection with any legal claims made by, against or otherwise involving you.We consider that we have a legitimate interest in protecting our organization from breaches of legal obligations owed to it and to defend itself from litigation.
 To protect the rights of third parties.This processing is necessary for the compliance with legal obligations to which Asmodee is subject. This processing is also necessary for the purpose of the legitimate interests pursued by Asmodee. We consider that we have a legitimate interest in ensuring our activities do not violate any third parties’ rights.
 In contemplation of and/or in connection with a business transaction such as a merger, or a restructuring, or sale.We consider that we have a legitimate interest as we need to be able to make decisions relating to the future of our business in order to preserve our business operations or grow our business.

5. Aan wie geven we uw Persoonsgegevens door?

We kunnen uw Persoonsgegevens indien nodig delen met een aantal van de volgende categorieën van derde partijen:

 • Andere entiteiten van de Asmodee Group (de lijst met aan Asmodee gelieerde ondernemingen is hier beschikbaar),
 • Externe dienstverleners (onderhoud, opslag, betaling, logistiek, marketingdiensten, enz.), voor de doeleinden beschreven in sectie 4 hierboven,
 • Onze professionele adviseurs zoals advocaten en accountants, auditors,
 • Aandeelhouders,
 • Overheid of regelgevende instanties,
 • Beroepsaansprakelijkheid of andere relevante verzekeraars,
 • Regelgevende instanties/belastingautoriteiten/bedrijfsregisters, en
 • Banken.

Let op: deze lijst is niet-limitatief en er kunnen andere voorbeelden zijn wanneer we informatie moeten delen met andere partijen wanneer dit gerechtvaardigd is door ons legitieme belang, toegestaan is door de toepasselijke wetgeving of nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan we zijn onderworpen.

In deze context kunnen uw Persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden overgedragen naar landen die geen beschermingsniveau bieden voor Persoonsgegevens dat gelijkwaardig is aan het niveau aangeboden binnen de EER, zoals China, de VS, Canada, enz. Omdat er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie is, zal de overdracht van uw Persoonsgegevens plaatsvinden in overeenstemming met de modelcontractbepalingen aangenomen door de Europese Commissie of in overeenstemming met enig ander wettelijk beschermingsmechanisme in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

6. Hoe lang bewaren we uw Persoonsgegevens?

Onze algemene benadering is om uw Persoonsgegevens slechts zo lang te bewaren als nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Over het algemeen bewaren we uw Persoonsgegevens voor de duur die strikt noodzakelijk is voor het beheer van onze relatie met u. Tenzij u bezwaar maakt, bewaren we uw Persoonsgegevens die voor marketingdoeleinden worden gebruikt voor een extra periode van 3 jaar na het einde van onze relatie met u.

Het is echter mogelijk dat we Persoonsgegevens voor langere tijd bewaren, bijvoorbeeld wanneer we hiertoe verplicht zijn in overeenstemming met wettelijke, fiscale en boekhoudkundige vereisten, of wanneer dergelijke gegevens nodig zijn om het bestaan van een recht of contract vast te stellen. In dat geval worden uw Persoonsgegevens gearchiveerd en bewaard voor de duur die wordt opgelegd door de toepasselijke wetgeving, of voor de duur van de toepasselijke verjaringstermijn. Als uw Persoonsgegevens niet langer nodig zijn, zullen we deze verwijderen of anonimiseren.

7. Beveiliging van uw Persoonsgegevens

We doen er alles aan om uw Persoonsgegevens veilig te houden en we hebben een passend informatiebeveiligingsbeleid, passende regels en technische maatregelen geïmplementeerd om deze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, oneigenlijk gebruik of openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging, onwettige vernietiging of onopzettelijk verlies.

Al onze partners, werknemers, consultants, werknemers en gegevensverwerkers die toegang hebben tot en betrokken zijn bij de Verwerking van Persoonsgegevens, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid ervan te respecteren.

8. Wat zijn uw rechten?

U heeft een aantal rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens. Hieronder vindt u meer informatie over elk van deze rechten:

 • Intrekking van toestemming. U kunt uw toestemming met betrekking tot elke verwerking van Persoonsgegevens op basis van uw toestemming op elk moment intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de Verwerking op basis van uw toestemming voordat deze werd ingetrokken.
 • Toegang. U kunt ons vragen om te bevestigen of wij uw Persoonsgegevens verwerken en u, eventueel, informeren over de kenmerken van een dergelijke Verwerking, u toegang geven tot dergelijke gegevens en u een kopie ervan geven.
 • Recificatie . U kunt ons vragen om onjuiste of onvolledige Persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen.
 • Wissen . U kunt ons vragen om uw Persoonsgegevens te wissen in de volgende gevallen: wanneer deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld; u uw toestemming heeft ingetrokken; u bezwaar heeft gemaakt tegen de Verwerking van uw Persoonsgegevens; uw Persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We zijn niet verplicht om aan uw verzoek te voldoen, met name als de Verwerking van uw Persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
 • Beperking . U kunt ons vragen om de Verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken (d.w.z. uw Persoonsgegevens te bewaren maar niet te gebruiken) wanneer: de juistheid van uw Persoonsgegevens wordt betwist; de verwerking onwettig is, maar u niet wilt dat deze wordt gewist; het nog steeds nodig is om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of om het bestaan van doorslaggevende gronden na de uitoefening van uw recht op bezwaar te verifiëren. We kunnen uw Persoonsgegevens blijven gebruiken na een verzoek om Beperking, wanneer: we uw toestemming hebben; om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen.
 • Draagbaarheid . U kunt ons vragen om uw Persoonsgegevens aan u te verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat, of u kunt vragen om deze rechtstreeks naar een andere gegevensbeheerder te laten ‘porten’ (overzetten), maar alleen wanneer de Verwerking is gebaseerd op uw toestemming of de uitvoering van een contract met u, en de Verwerking wordt op geautomatiseerde wijze uitgevoerd.
 • Digitale erfenis. U heeft het recht om (algemene of specifieke) richtlijnen vast te stellen met betrekking tot het lot van uw Persoonsgegevens na uw overlijden.
 • Bezwaar tegen telefonische verzoeken . Als u uw telefoonnummer opgeeft maar geen commerciële telefoontjes wenst te ontvangen, kunt u zich registreren op de opt-out lijst “Blocktel”: www.bloctel .gouv.fr .
 • Recht om bezwaar te maken tegen Verwerking op grond van gerechtvaardigd belang . Als we op een gerechtvaardigd belang vertrouwen om Persoonsgegevens te verwerken (zie sectie 4), heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die Verwerking. In dit geval moeten we die Verwerking stopzetten, tenzij we ofwel overtuigende legitieme gronden voor de Verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of wanneer we de gegevens moeten verwerken voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
 • Recht om bezwaar te maken tegen Verwerking voor marketingdoeleinden . Wanneer we Persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden verwerken, heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen die Verwerking .

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de Verwerking van uw Persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke wetgeving. In Nederland is de toezichthoudende autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ( www.autoriteitpersoonsgegevens.nl ).
Om uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens uit te oefenen, vult u dit formulier in en stuurt u het naar ons via de opgegeven contactgegevens.

9. Contact en klachten

Voor meer informatie over uw rechten of als u vragen heeft over de Verwerking van uw Persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met donneespersonnelles-group@asmodee.com.

10. Wijzigingen in deze Privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld om te voldoen aan nieuwe vereisten die worden opgelegd door de toepasselijke wetgeving, technische vereisten of goede handelspraktijken. We zullen u op de hoogte brengen bij wezenlijke wijzigingen.

Laatste update: 6 januari 2021