Gebruiksvoorwaarden

Deze Internetwebsite unboxnow.nl (hierna: de “Website”) is eigendom van en wordt beheerd door Asmodee Group.

Lees deze servicevoorwaarden en gebruiksvoorwaarden (hierna: de “Voorwaarden”) zorgvuldig door voordat u deze Website gebruikt.

Door deze Website te gebruiken, geeft u aan dat u akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden in aanvulling op enige andere wet- of regelgeving die van toepassing is op de Website, het Internet en/of het World Wide Web. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken delen van deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen.

Het Doel van deze Voorwaarden is om de Voorwaarden te definiëren waaronder Asmodee Group bepaalde inhoud aan de gebruiker van de Website (hierna de “Gebruiker”) beschikbaar stelt. Als u niet akkoord gaat met de Voorwaarden die hierin worden vermeld, dient u de Website of enig ander bestand dat op de Website beschikbaar is niet te gebruiken.

1. Gebruik van de Website

Asmodee Group onderhoudt deze Website voor persoonlijk vermaak, informatie en communicatie van de Gebruiker.

Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Asmodee Group mag de Gebruiker de inhoud van de Website niet reproduceren, verspreiden, wijzigen, weergeven, afgeleide werken maken, opnieuw plaatsen of anderszins gebruiken, behalve dat de Gebruiker één exemplaar van het materiaal mag afdrukken of downloaden naar een tijdelijke opslag op één computer zodat hij/zij het materiaal alleen kan bekijken op een persoonlijke en niet-commerciële manier, op voorwaarde dat men geen copyright-, handelsmerk- of andere eigendomsvermeldingen verwijdert of wijzigt.

Behalve zoals hierboven uitdrukkelijk bepaald, mag niets in dit document worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of recht onder enig auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht.

De Gebruiker heeft mogelijk toegang tot downloadbare demonstratiebestanden (hierna “Demobestanden” genoemd) door op een knop op het blad van bepaalde producten te klikken. Deze Demobestanden worden per e-mail verzonden nadat de Gebruiker ermee heeft ingestemd een klantaccount aan te maken op het platform van Asmodee.net en de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van dit platform te accepteren.

De Gebruiker mag de handelsnaam <a href=”http://www.unboxnow.fr”>unboxnow-multi.apsulis.ninja</a> niet gebruiken als een ‘hot’-link op of naar een andere website, tenzij een dergelijke link vooraf is goedgekeurd door Asmodee Group.

De Website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Asmodee Group heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud die deze hyperlinks kunnen bevatten. <strong> </strong>

2. Beperking van de Beschikbaarheid van Service

Hoewel Asmodee Group Direct alles in het werk stelt om de beschikbaarheid van de servers en diensten van de Website te garanderen, kan de toegang tijdelijk worden opgeschort om technische of onderhoudsredenen, zonder voorafgaande kennisgeving.

Asmodee Group behoudt zich alle rechten voor om de Voorwaarden voor toegang tot de servers en diensten van de Website te wijzigen, inclusief kosten voor toegang of het permanent beëindigen van deze diensten.

Toegang tot de Website vereist een internetverbinding waarvoor de Gebruiker de kosten en verantwoordelijkheden volledig ondersteunt.

3. Intellectueel eigendom

Unboxnow is een geregistreerd handelsmerk van Asmodee Group.

Alle andere handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen die op deze Website worden gebruikt, inclusief hun logo’s, diens handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Asmodee Group, zijn gelieerde ondernemingen of van hun partners die hen een gebruikslicentie hebben gegeven.

De “Inhoud”, waar hieronder naar wordt verwezen, verwijst in het bijzonder naar (i) elke tekst, afbeelding, foto, tekening, illustratie, grafisch, video-, visueel en audio-element dat op de Website verschijnt (ii) de Demobestanden die de Gebruiker mogelijk ontvangt per email.

Alle Inhoud wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten, inclusief, maar niet beperkt tot, handelsmerken en ontwerpen, domeinnamen, logo’s, auteursrechten, tenzij anders vermeld, en mag niet worden gebruikt zonder de schriftelijke toestemming van Asmodee Group. De Inhoud op de Website is het eigendom van of wordt met toestemming gebruikt door Asmodee Group en zijn dochterondernemingen. Het gebruik van de Inhoud door de Gebruiker of een andere persoon die door hem/haar is geautoriseerd, is verboden, tenzij dit specifiek is toegestaan door deze Voorwaarden of met de specifieke voorafgaande toestemming van Asmodee Group, een van zijn gelieerde ondernemingen en/of zijn licentiegevers.

Als zodanig worden de Demobestanden onder licentie van Asmodee Group geleverd. Deze licentie die aan de Gebruiker wordt verleend, is niet-exclusief en niet-commercieel. Het wordt aan de Gebruiker op persoonlijke basis en uitsluitend voor privé- en vrijetijdsdoeleinden verleend en mag op geen enkele manier voor enig ander doel worden gebruikt zonder de voorafgaande toestemming van Asmodee Group.

De Gebruiker mag de merken en Inhoud, inclusief de Demobestanden, niet verkopen, kopiëren, verhandelen, overdragen, opnieuw publiceren, posten, verhuren, in licentie geven, verzenden, distribueren, op de markt brengen of commercieel exploiteren. Elk ongeoorloofd gebruik van de Inhoud van de Website kan in strijd zijn met copyrightregels, handelsmerkwetten, de wetten van privacy en publiciteit en communicatieregels en statuten die daarmee verband houden. Het maakt de Gebruiker strafrechtelijk en burgerrechtelijk aansprakelijk op grond van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

4. Disclaimer

Asmodee Group garandeert niet dat de functionele aspecten van de Website ononderbroken of foutloos zullen zijn of dat de Website of de server die deze beschikbaar stelt, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. Het gebruik van en het browsen op de Website zijn voor risico van de Gebruiker.

Asmodee Group aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het voortdurend bijwerken van een pagina van deze Website. Zonder het voorgaande te beperken, wordt alles op de Website aan u verstrekt “AS IS” ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET- INBREUK. Houd er rekening mee dat sommige rechtsgebieden de uitsluiting van impliciete garanties mogelijk niet toestaan, dus sommige van de bovenstaande uitsluitingen zijn mogelijk niet van toepassing op de Gebruiker.

5. Algemene Bepalingen

Asmodee Group kan deze Voorwaarden van tijd tot tijd herzien door deze publicatie op de Website bij te werken of te herzien, waarbij de herziene Voorwaarden van kracht worden vanaf de datum van publicatie.

Asmodee Group beheert en exploiteert deze Website vanuit het hoofdkantoor in Guyancourt, in Frankrijk.

Als enig deel van deze Voorwaarden niet-afdwingbaar wordt geacht, zal het niet-afdwingbare deel zoveel mogelijk worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

Eventuele acties die u overweegt met betrekking tot deze Website moeten binnen een jaar worden gestart nadat de claim of oorzaak van de actie zich voordoet of een dergelijke claim of oorzaak van actie is uitgesloten.

Op deze Voorwaarden zijn de wetten van Nederland van toepassing en ze worden daarmee in overeenstemming geïnterpreteerd, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

© 2021 ASMODEE GROUP. Alle rechten voorbehouden. Alle Inhoud op deze site wordt beschermd door handelsmerken, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.